rss

1.Żłobek U Cioci Kloci jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 9-m-ca -3 lat.

Funkcjonuje przez 12 miesięcy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, 24 grudnia, 31 grudnia oraz dni ustawowo wolnych.

2. Właścicielem Żłobka U Cioci Kloci jest Monika Bączkowska

3. Siedziba Żłobka U Cioci Kloci mieści się w Gdyni Dąbrowie przy ul. Poziomkowej 88;

4. Opieka nad dziećmi sprawowana jest maksymalnie do 10 godz.  dziennie w godzinach od 6.30 do 17.30 ;

5.Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko w zadeklarowanych godzinach. W sytuacjach gdy jest to niemożliwe Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do powiadomienia personelu o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dodatkowa opieka rozpoczyna się od godz.17.30 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę 50,- PLN. Za każdą rozpoczętą godzinę;

6.Wyżywienie zapewnia firma cateringowa zajmująca się żywieniem dzieci.

7.W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub inną chorobą, wymagamy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica potwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

8. Opłata za niewykorzystany posiłek z powodu nieobecności podlega odliczeniu, tylko w przypadku, gdy personel Żłobka zostanie powiadomiony  o fakcie do godz.8.00;

9. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

10. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia personelu  żłobka o chorobie zakaźnej dziecka;

11. Personel ma zakaz podawania leków dzieciom nawet na żądanie Rodzica.

12. W razie nagłej choroby dziecka zostanie mu udzielona pierwsza  pomoc oraz o zaistniałym fakcie zostaną  powiadomieni Rodzice .Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut od momentu uzyskania informacji  ;

13.Odbioru dziecka z placówki dokonują Rodzice/Opiekunowie oraz osoby upoważnione .

14.Koszty ubezpieczenia dziecka /NNW/ pokryte będą z wpisowego.

15. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na:

     – podawanie dziecku przez personel żłobka posiłków przygotowanych przez firmę cateringowa;

  – umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w placówce na stronie internetowej.

16. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub cenniku Żłobek U Cioci Kloci informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

24 paź | Możliwość komentowania Regulamin została wyłączona